Erven of schenken?

De nalatenschap

Waarom de termen erfenis en Nalatenschap niet synoniem zijn Heel vaak worden de termen erfenis en nalatenschap in de dagelijkse taal als synoniemen gebruikt. Juridisch is er echter een groot verschil.

De erfenis

De erfgenaam is uw algehele rechtsopvolger. Als er slechts één erfgenaam is, spreekt men ook wel van de enige erfgenaam. Als er meerdere erfgenamen zijn, wordt de term mede-erfgenaam gebruikt. De mede-erfgenamen vormen samen een zogenaamde gemeenschap van erfgenamen.

Een erfenis betekent het overnemen van de rechtspositie van de erflater met alle rechten, maar ook plichten. Een erfgenaam neemt zowel roerende (bijvoorbeeld contanten) als onroerende goederen (bijvoorbeeld condominium) en eventuele schulden over Hij is onder meer verplicht om:

  • reeds bestaande contracten overnemen.
  • om openstaande rekeningen te betalen.
  • om lopende leningen af ​​te lossen.
  • Afwikkeling van de nalatenschap (organisatie van de begrafenis, uitvoering van de liquidatie van het huis of appartement, indien nodig vereffening van legaten, enz.).

U kunt ook een NGO als erfgenaam gebruiken. Dit is bijvoorbeeld denkbaar als u geen naaste familie meer heeft. Als erfgenamen zorgen wij in uw belang voor een correcte afhandeling van de erfenis en uitvoering van het testament, met juridische ondersteuning.

Goed om te weten:

  • In een gemeenschap van erfgenamen kunnen beslissingen over wat er met de erfenis moet gebeuren alleen gezamenlijk worden genomen, wat vaak tot geschillen leidt.
  • Indien degene die u als erfgenaam heeft aangewezen eerder overlijdt dan u, is het voordelig om een ​​zogenaamde plaatsvervangende erfgenaam aan te wijzen.

De nalatenschap

U heeft echter ook de mogelijkheid om iemand in uw testament op te nemen zonder hem tot erfgenaam te benoemen en zonder hem te belasten met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Dit doet u door een legaat te regelen, ook wel legaat genoemd.

Met behulp van een legaat kunt u een heel specifiek deel van uw nalatenschap schenken; bijvoorbeeld een bepaald bedrag aan contant geld, een spaarrekening, aandelen, een kunstwerk of onroerend goed. De erfgenamen zijn wettelijk verplicht het legaat af te staan ​​of het vastgestelde geldbedrag uit te keren zonder daaraan voorwaarden te verbinden. Het wettelijke recht op het legaat moet binnen drie jaar na kennisname van de erfenis worden uitgeoefend door de legataris die de erfgenaam ervan in kennis stelt dat hij het legaat aanvaardt.

Voor meer informatie en juridische bijstand, is het raadzaam om tijdig een erfadvocaat op te zoeken, of breng een bezoekje aan erfrechtonline.nl.

Erven of schenken?
Schuiven naar boven